top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Về việc họp sinh viên các ngành đào tạo giáo viên Khóa 47 đặt hàng tỉnh Vĩnh Long, Trà Vin

Văn phòng khoa chuyển các bạn thông báo từ Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên về việc họp sinh viên các ngành đào tạo giáo viên Khóa 47 đăng ký hưởng chính sách Nghị định số 116/2020/NĐ-CP theo phương thức đặt hàng của tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách và thông báo trong file đính kèm. Các bạn vui lòng đọc tham dự họp đúng giờ.

Thân./.

DS_SVdangky116_dathang
.xlsx
Download XLSX • 24KB

TB_213_HopSV_116
.pdf
Download PDF • 295KB

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page