top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc nộp luận văn thạc sĩ khóa 29, khóa 30.1 và khóa 30.2

Chào các an/chị học viên Sau đại học!

Văn phòng Khoa gửi đến các anh/chị thông báo kế hoạch nộp và đánh giá luận văn đợt tháng 4/2022 của Phòng Sau đại học như sau:

1. Thời gian: Từ 01/4/2022 đến 29/4/2022. 2. Địa điểm: Phòng Sau đại học (C.103), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Hồ sơ: Xem file đính kèm. 4. Học viên nộp đơn đề nghị kéo dài thời gian đào tạo và báo cáo tiến độ thực hiện luận văn theo quy định hiện hành (nếu có): Từ 04/5/2022 đến 13/5/2022. 5. Tổ chức bảo vệ và họp Hội đồng đánh giá luận văn: Từ 04/5/2022 đến 31/5/2022. Đề nghị các học viên biết và nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu trên.

Thân./.

54 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page