top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TỔ CHỨC KỲ THI HK2 NĂM HỌC 2020-2021

Khoa Tiếng Anh chuyển tiếp đến các bạn sinh viên thông báo từ Phòng Khảo Thí & Đảm Bảo Chất Lượng:

Căn cứ CV số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM;
Căn cứ CV số 1591/SGDDT-VP ngày 30/5/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá số người theo quy định giãn cách của Ủy ban nhân dân Thành phố;
Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM quyết định tạm dừng tổ chức kỳ thi Học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho đến khi có thông báo mới.
Kính đề nghị các Khoa thông báo đến tất cả sinh viên.
Trân trọng./

150 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page