top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo v/v nộp bài cuối kỳ môn Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt HK1 2019-2020

Updated: Jan 10, 2020

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo về việc nộp bài cuối kỳ môn Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt HK1 2019-2020:

  • Bài cuối kỳ sử dụng cover như link sau: https://tinyurl.com/CAcover

  • Trong cover có yêu cầu chèn hình thành viên vào trang declaration.

  • Vui lòng đặt tên theo cú pháp sau:

CA-F2019-[Thời gian bắt đầu lớp]-[Mã số sinh viên của người đại diện, không có chữ "k", không có dấu chấm]-[Họ tên người đại diện]

Ví dụ: CA-F2019-945-4201701001-NguyenVanA

  • Link nộp bài: https://tinyurl.com/CA-f2019

  • Mỗi nhóm cử 1 đại diện sử dụng link trên để nộp bài và điền thông tin các thành viên trong nhóm. Vui lòng chỉ làm 1 lần.

  • Hạn chót: 20/01/2020

Trân trọng.

179 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page