top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo đợt bổ sung và chuyển nhóm các lớp học phần

Chào các bạn!


Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên chính quy các khóa từ 41 đến khóa 47, Trường mở đợt bổ sung để đăng ký và chuyển nhóm lớp học phần thời gian như sau:

Từ 8g00-17g00, thứ Sáu ngày 09/09/2022

Sinh viên các khóa theo dõi và thực hiện theo lịch trên, sau ngày 9/9/2022 Trường không xử lí các trường hợp thay đổi học phần.

Link theo dõi các lớp học phần đã Hủy: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YeSl_rkiTq_wAUYnS5GuUpbU3C5j2SXu/edit#gid=1747566587

Thân./.

543 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page