top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC VÙNG CHỊU ẢNH HƯỞNG LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Văn phòng khoa thân gửi các bạn Thông báo số 76/TB-CTCTHSSV về việc lập danh sách sinh viên các vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung.


Các bạn sinh viên ở các vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung vui lòng điền thông tin vào link dưới đây để cô tập hợp danh sách gửi về phòng CTCTHSSV .Thời gian: từ nay đến trước ngày 27/10/2020.


Thân./.


37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page