top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc chuyển phòng học ngày 22/9/2022 hệ chính quy212 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page