top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc trả hồ sơ nhập học cho sinh viên đã tốt nghiệp

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên (Phòng CTCT-HSSV) thông báo về việc trả hồ sơ cho người học sau khi ra Trường, như sau:

1. Đối tượng trả hồ sơ

- Sinh viên các khóa 40, 41, 42, 43, 44 tốt nghiệp đợt tháng 5/2022.

2. Hình thức trả hồ sơ

- Sinh viên các khóa nêu trên có nhu cầu nhận hồ sơ, vui lòng đăng ký theo đường dẫn sau: https://bit.ly/dk-nhan-HSSV-tot-nghiep

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 23g00 ngày 17/6/2022 (Thứ Sáu).

- Thời gian và địa điểm trả hồ sơ: trong giờ làm việc hành chính từ ngày 22/6-13/7/2022 tại Phòng CTCT-HSSV (Phòng A110).

Sau thời gian trên, sinh viên không đăng ký nhận hồ sơ sau tốt nghiệp hoặc đăng ký mà không đến nhận thì xem như sinh viên không có nhu cầu nhận hồ sơ sinh viên sau tốt nghiệp và Nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại về sau.

Để có thêm thông tin, sinh viên vui lòng liên hệ ông Nguyễn Sỹ Xuân – chuyên viên Phòng CTCT-HSSV, email: xuanns@hcmue.edu.vn hoặc số điện thoại: 02838352020 – số nội bộ: 128.

Trân trọng./.TB_44_TrahosoSV-totnghiep
.pdf
Download PDF • 266KB

711 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page