• Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO V/V KHAI BÁO Y TẾ SINH VIÊN

Chào các bạn,

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Khoa tiếng Anh đề nghị các bạn sinh viên khai báo y tế thông qua địa chỉ: https://bit.ly/kbytDHSPTPHCM

Khoa yêu cầu và đề nghị các bạn sinh viên khai báo khách quan, trung thực.

Thân,

Văn phòng Khoa

73 views0 comments

Recent Posts

See All