top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông tin về kết quả đăng ký học phần ngày 08/08/2023

Chào các bạn,

Văn phòng Khoa thông tin đến các bạn 1 số vấn đề về kết quả đăng ký học phần ngày 08/08/2023 như sau:

- Hiện có rất nhiều lớp bị hủy do không đủ số lượng đăng ký, các bạn bị hủy lớp vui lòng đăng ký nhóm mới.

- Các môn tự chọn tốt nghiệp bị hủy khá nhiều, các môn này Khoa đã mở nhiều để các bạn đăng ký học làm cơ sở tốt nghiệp, các bạn không đăng ký học thì sau này xét tốt nghiệp bị thiếu các môn Khoa đã mở, Khoa có thể sẽ không xem xét việc mở lớp trả nợ mà chỉ mở theo đúng chương trình đào tạo.

Thân./.


1,091 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page