top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu HK1 NH 2023-2024 - chính thức hệ (CĐ lên ĐH)

Updated: Oct 20, 2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thời khóa biểu HK1 NH 2023-2024 - chính thức hệ (CĐ lên ĐH).

Thân./.


TKB VHVL HK1 NH 23-24
.xlsx
Download XLSX • 15KB

811 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page