top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu HK1 NH 23-24 cho Khóa 49 chính quy (dự kiến)

Updated: Sep 7

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn thời khóa biểu HK1 NH 2023-2024 cho Khóa 49 chính quy

Thân./.


Thân./.

772 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page