top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu HK1 NH 23-24 cho Khóa 49 chính quy (dự kiến)

Updated: Sep 7, 2023

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn thời khóa biểu HK1 NH 2023-2024 cho Khóa 49 chính quy

Thân./.


Thân./.

831 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page