top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 hệ chính quy (dự kiến)

Updated: Dec 2, 2022

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 hệ chính quy (dự kiến).

Cập nhật Mã môn học của học phần Lý thuyết dịch K48 là ENGL184

Cập nhật giờ dạy do trùng lịch:

Thân./.TKB HK2 NH 2022- 2023 - GV-SV
.xlsx
Download XLSX • 94KB


2,843 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page