top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 hệ chính quy (dự kiến)

Updated: Dec 2, 2022

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 hệ chính quy (dự kiến).

Cập nhật Mã môn học của học phần Lý thuyết dịch K48 là ENGL184

Cập nhật giờ dạy do trùng lịch:

Thân./.TKB HK2 NH 2022- 2023 - GV-SV
.xlsx
Download XLSX • 94KB


2,922 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page