top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu học kỳ hè NH2023 -2024 (hệ Chính quy)

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thời khóa biểu học kỳ hè NH2023 -2024 (hệ Chính quy).

Thân./.UIS-DanhSachThongTinLHPDangKy_2023-2024_HK03
.xlsx
Download XLSX • 6KB

1,052 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page