top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh COVID19

Chào các bạn,


Căn cứ công văn số 5126/BGDĐT-GDĐH ngày 08/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh COVID19; thực hiện sự phân công của Hiệu trưởng về việc triển khai đến toàn bộ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên;


Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo các thông tin khảo sát và phiền các bạn sinh viên tham gia thực hiện khảo sát:


1. Link khảo sát áp dụng chung các đối tượng:

https://educ.sphinxonline.net/v4/s/w4h4bv


2. Link khảo sát dành cho sinh viên:

Tiếng Việt: https://www.surveymonkey.com/r/vnastudents

Tiếng Anh: https://www.surveymonkey.com/r/studentsenglish


Thân./.


976-5126-BGDDT-GDDH
.pdf
Download PDF • 467KB


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page