top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kết quả cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học của sinh viên lần 1 năm học 21-22 (chính thức)

Chào các bạn,

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 - 2022, Văn phòng Khoa gửi các bạn các danh sách sau:

+ Danh sách sinh viên được cảnh báo kết quả học tập lần 1 năm học 2021-2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 1861/QĐ-ĐHSP ngày 27/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Danh sách sinh viên bị buộc thôi học lần 1 năm học 2021-2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-ĐHSP ngày 27/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Danh sách sinh viên từ khóa 40 đến khóa 43 bị cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học lần 1 năm học 2021 - 2022 được ban hành kèm theo các Quyết định số 1859/QĐ-ĐHSP ngày 27/6/2022 và Quyết định số 1860/QĐ-ĐHSP ngày 27/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thân./.

DSSV-KHOA TIẾNG ANH-K40-K43-BTH
.xlsx
Download XLSX • 13KB
DSSV-KHOA TIẾNG ANH-K40-K43-CBHT
.xlsx
Download XLSX • 24KB
DSSV-KHOA TIẾNG ANH-K44-k47-CBHT
.xlsx
Download XLSX • 15KB
DSSV-KHOA TIẾNG ANH-K46-44-BTH
.xlsx
Download XLSX • 13KB

724 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page