top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kết quả cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học của sinh viên lần 1 năm học 21-22 (chính thức)

Chào các bạn,

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 - 2022, Văn phòng Khoa gửi các bạn các danh sách sau:

+ Danh sách sinh viên được cảnh báo kết quả học tập lần 1 năm học 2021-2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 1861/QĐ-ĐHSP ngày 27/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Danh sách sinh viên bị buộc thôi học lần 1 năm học 2021-2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-ĐHSP ngày 27/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Danh sách sinh viên từ khóa 40 đến khóa 43 bị cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học lần 1 năm học 2021 - 2022 được ban hành kèm theo các Quyết định số 1859/QĐ-ĐHSP ngày 27/6/2022 và Quyết định số 1860/QĐ-ĐHSP ngày 27/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thân./.

DSSV-KHOA TIẾNG ANH-K40-K43-BTH
.xlsx
Download XLSX • 13KB
DSSV-KHOA TIẾNG ANH-K40-K43-CBHT
.xlsx
Download XLSX • 24KB
DSSV-KHOA TIẾNG ANH-K44-k47-CBHT
.xlsx
Download XLSX • 15KB
DSSV-KHOA TIẾNG ANH-K46-44-BTH
.xlsx
Download XLSX • 13KB

689 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page