top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Về kết quả nhận học bổng khuyến khích học tập đợt 1, HK1 Năm học 2022-2023 (Chính thức)

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023, Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin từ Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên về danh sách sinh viên chính thức nhận Học bổng khuyến khích học tập đợt 1, học kì 1 năm học 2022 - 2023 (danh sách đính kèm).

Đối với các ngành học ở Khóa 45 có học phần Khóa luận Tốt nghiệp, Tiểu luận Tốt nghiệp... ở học kì 7 theo Kế hoạch đào tạo sẽ được xét bổ sung sau khi hoàn tất kết quả các học phần.


Thân./.


DSSV-HBKKHT-KHOA Tiếng Anh-DOT 1
.xlsx
Download XLSX • 17KB

412 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page