top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc kiểm tra và phản hồi kết quả xét tốt nghiệp tháng 07/2022

ái

Văn phòng khoa gửi các bạn danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 7.

Sinh viên kiểm tra và phản hồi lại với phòng Đào ttạoeo đúng tiến độ (trước 23/7) nếu có sự cố.

Thân ái./.

20220715_Tieng Anh
.xls
Download XLS • 166KB


214 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page