top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 5/2022

Các bạn ssinh viên tốt nghiệp tháng 5/2022 đến văn phòng khoa nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Thời gian: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ chiều thứ 2 & 3 ngày 6 & 7/6/2022

Thân ái./.

273 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page