top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-ĐHSP ngày 02/4/2024 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024,


Văn phòng Khoa gửi lại nội dung Kế hoạch, Thể lệ và biểu mẫu có liên quan đến cuộc thi và đề nghị các bạn tích cực đăng ký tham gia cuộc thi và gửi sản phẩm về BTC đến ngày 10/6/2024 (như được phân công tại mục 2 của Kế hoạch).


Thân./.Thể lệ_166-KH-ĐHSP-Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc HCMUE 2024
.pdf
Download PDF • 1.13MB

166-KH-ĐHSP-Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc HCMUE 2024
.pdf
Download PDF • 1.07MB

Mẫu- tham dự Cuoc thi Dai su Van hoa doc 2024
.docx
Download DOCX • 28KB

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page