top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

V/v tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời Học kì 2 năm học 2022-2023

Căn cứ Điều 31, Chương V của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 989/QĐ-ĐHSP ngày 28/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-ĐHSP ngày 04/4/2023 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022 - 2023;

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo về việc dừng tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời, cụ thể như sau:

1. Tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời của sinh viên xin nghỉ trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 từ ngày 09/5/2023;

2. Sau thời gian trên, Phòng CTCT-HSSV sẽ không tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 của sinh viên.

Lưu ý: Những sinh viên đã làm đơn xin cứu xét về việc buộc thôi học trong việc xét kết quả học tập học kỳ 1 cần làm (gấp) đơn xin bảo lưu trong học kỳ 2 này để tránh việc bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học.

Thân./.

405 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page