top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

V/v thông báo tuyển dụng VC trong các đơn công lập thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Công văn số 1614/SGDĐT-TCCB&CTTT ngày 11/8/2023 về việc thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Thân./.


CV_1614_Tuyen-dung-vien-chuc-so-GD&ĐT-tinh-Son-La
.pdf
Download PDF • 712KB

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page