top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[VLVH] - thời khóa biểu HK2 NH2022-2023

Chào các bạn lớp VLVH!

Văn phòng Khoa gửi các bạn lớp VLVH - Long An thời khóa biểu HK2 NH2022-2023.

Thân./.


TKB VLVH K48 HK2 22-23
.xlsx
Download XLSX • 449KB

104 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page