top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[VLVH] - Thời khóa biểu HK2 và HK hè năm học 2023-2024 lớp Cao đẳng liên thông Đại học

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thời khóa biểu HK2 và HK hè năm học 2023-2024 lớp Cao đẳng liên thông Đại học.

Thân./.TKB VHVL HK2 - hè NH 23-24
.xlsx
Download XLSX • 15KB

332 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page