top of page
Wave
49349030_10215874252743525_3216521348939
Near ED.jpg
TỔ BỘ MÔN

Khoa Tiếng Anh có 6 tổ bộ môn:

1. Tổ Giáo Học Pháp

2. Tổ Ngôn Ngữ Học 

3. Tổ Kỹ Năng - Biên-Phiên Dịch

4. Tổ Văn Học-Đất Nước Học

5. Tổ Tiếng Anh Thương Mại

6. Tổ Tiếng Anh Đại Cương

IMG_2748.jpg
ĐỘI NGŨ GIẢNG HUẤN

Khoa Tiếng Anh hiện có hơn 40 giảng viên được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ học, biên phiên dịch và tiếng Anh thương mại.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

TS. Nguyễn Thanh Bình

Email: binhnth@hcmue.edu.vn

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

TRƯỞNG KHOA

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Đinh Trần Hạnh Nguyên

Email: nguyendth@hcmue.edu.vn

TỔ BỘ MÔN
IMG_2815.jpg

Tổ Giáo Học Pháp

Phụ trách giảng dạy các học phần Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Giảng Tập, Ứng dụng CNTT trong dạy học, Phát triển khả năng tự học, Phát triển năng lực tự bồi dưỡng của giáo viên... 

Tổ trưởng: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng

IMG_2852.jpg

Tổ Ngôn Ngữ Học

Phụ trách giảng dạy các học phần Ngôn ngữ học 1 & 2, Phân tích ngôn từ, Ngôn ngữ học đối chiếu Anh-Việt, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học tri nhận... 

Phụ trách tổ bộ môn: ThS. Trương Thị Thanh Hoa

IMG_2822.jpg

Tổ Kỹ Năng - Biên-Phiên Dịch

Phụ trách giảng dạy các học phần Kỹ Năng Nghe-Nói, Kỹ Năng Đọc-Viết, Biên dịch báo chí, Phiên dịch báo chí, Biên dịch du lịch, Phiên dịch du lịch, Biên dịch Thương Mại, Phiên dịch Thương Mại...

Tổ Trưởng: TS. Nguyễn Thanh Bình

IMG_2843b.jpg

Tổ Văn Học-Đất Nước Học

Phụ trách giảng dạy các học phần Văn học Anh, Văn học Mỹ, Hoa Kỳ học, Giao tiếp liên văn hóa, Tính hài hước trong văn học Anh... 

Phụ trách tổ bộ môn: ThS. Võ Hồ Minh Trinh

IMG_2826.jpg

Tổ Tiếng Anh Thương Mại

Phụ trách giảng dạy các học phần Kỹ năng Đọc-Viết TM, Kỹ năng Nghe-Nói TM, Tổng quan TM, Quản trị học, Tiếp thị, Nghiên cứu TM... 

 

Phụ trách tổ bộ môn: ThS. Đào Xuân Phương Trang

IMG_2837.jpg

Tổ Tiếng Anh Đại Cương

Phụ trách giảng dạy các học phần Tiếng Anh đại cương cho các đơn vị khác trong trường. 

 

Tổ Trưởng: ThS. Lý Nhựt Thiện

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG

IMG_2730.jpg
Cô Nguyễn Tất Hồng Yến

THƯ KÝ GIÁO VỤ

Email: yenntho@hcmue.edu.vn

IMG_2767.jpg
Cô Tô Anh Đào

THƯ KÝ GIÁO VỤ

Email: daota@hcmue.edu.vn

bottom of page