top of page
Library
Chương trình đào tạo

Khoa Tiếng Anh cung cấp 2 chương trình đào tạo đại học chính quy chính thức: 

  1. Sư Phạm Tiếng Anh

  2. Ngôn ngữ Anh: Biên-Phiên Dịch

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Tên chương trình     :    Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Ngành đào tạo         :    Ngôn ngữ Anh

       English Language

Mã ngành đào tạo    :    7220201

Trình độ đào tạo       :    Đại học

Loại hình đào tạo     :    Chính quy

Tên văn bằng tốt nghiệp:

- Tiếng Việt              : Ngôn ngữ Anh

- Tiếng Anh              : English Language

(Ban hành kèm theo quyết định số 2737/QĐ-ĐHSP, ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo:

1.1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, sức khỏe để có thể làm việc hiệu quả trong các cơ quan báo đài, cơ sở dịch thuật, công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và hội nhập khu vực và quốc tế.
1.1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngày Ngôn ngữ Anh với chuyên ngành Biên-phiên dịch:
- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp phù hợp.
- Có năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thông thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và sử dụng được tiếng Anh trong môi trường giao tiếp biên-phiên dịch tại cơ quan báo đài, cơ sở dịch thuật, công ty có sử dụng tiếng Anh như công cụ giao tiếp.
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ.
- Có nền tảng kiến thức vững chắc về ngôn ngữ học, văn hóa, văn học Anh-Mỹ và nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở lý luận cũng như kỹ thuật biên, phiên dịch tiếng Anh tổng quát cũng như tiếng Anh chuyên ngành.
- Đạt được trình độ kĩ năng nghiệp vụ cơ bản trong các lĩnh vực tiếng Anh chuyên ngành biên phiên dịch như kỹ năng ghi nhớ thông tin, kỹ năng đánh máy và soạn thảo văn bản, khả năng tốc kí.

1.2. Chuẩn đầu ra:
Mã CĐR (PLO): Chuẩn đầu ra CTĐT
PLO 1: Phẩm chất
>PLO 1.1 Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân
>>PLO 1.1.1 Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
>>PLO 1.1.2 Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
PLO 1.2 Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp
>>PLO 1.2.1 Thể hiện ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
PLO 2: Năng lực chung
>PLO 2.1 Năng lực tự chủ
>>PLO 2.1.1 Làm việc độc lập trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
>>PLO 2.1.2 Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
>>PLO 2.1.3 Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.
>PLO 2.2 Năng lực giao tiếp
>>PLO 2.2.1 Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp và trong hoạt động chuyên môn.
>>PLO 2.2.2 Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.
>PLO 2.3 Năng lực hợp tác
>>PLO 2.3.1 Tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất trong các hoạt động hợp tác.
>>PLO 2.3.2 Làm việc nhóm, thành lập và quản lý nhóm hiệu quả trong điều kiện làm việc thay đổi.
>PLO 2.4 Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
>>PLO 2.4.1 Giải quyết được các vấn đề phức tạp.
>>PLO 2.4.2 Phản biện, sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.
>PLO 2.5 Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin 

>>PLO 2.5.1 Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương bậc B1 hoặc cao hơn theo Khung tham chiếu ngôn ngữ châu Âu (CEFR)).
>>PLO 2.5.2 Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
PLO 3: Năng lực chuyên môn
>PLO 3.1 Năng lực ngôn ngữ
>>PLO 3.1.1 Sử dụng ngôn ngữ trong dịch thuật ở mức phù hợp theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tìm kiếm cơ hội để cải thiện năng lực ngôn ngữ của mình ở bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương bậc C1 theo Khung trình độ ngôn ngữ châu Âu (CEFR)).
>>PLO 3.1.2 Vận dụng kiến thức về ngôn ngữ trong quá trình dịch thuật.
>>PLO 3.1.3 Vận dụng kiến thức về lý thuyết biên-phiên dịch vào công tác biên-phiên dịch.
>>PLO 3.1.4 Vận dụng kiến thức văn hóa của các quốc gia sử dụng tiếng Anh trong dịch thuật.

>PLO 3.2 Năng lực ứng dụng kiến thức ngôn ngữ học trong dịch thuật
>>PLO 3.2.1 Có khả năng ứng dụng phân tích diễn ngôn liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong quá trình dịch thuật.
>>PLO 3.2.2 Có khả năng vận dụng phân tích đối chiếu liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong quá trình dịch thuật.
>PLO 3.3 Năng lực nghiên cứu khoa học
>>PLO 3.3.1 Có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong lĩnh vực biên-phiên dịch thông qua nghiên cứu khoa học.
>>PLO 3.3.2 Có khả năng viết đề cương nghiên cứu khoa học và trình bày báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực biên-phiên dịch.
PLO 4: Năng lực nghề nghiệp
>PLO 4.1 Năng lực liên quan đến phẩm chất nghề nghiệp của người biên-phiên dịch
>>PLO 4.1.1 Vận dụng kiến thức về đặc trưng nghề nghiệp biên-phiên dịch và những tố chất, năng lực cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực biên-phiên dịch.
>>PLO 4.1.2 Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của bối cảnh toàn cầu, khu vực, đất nước và địa phương đối với lĩnh vực biên-phiên dịch từ đó thấy được cơ hội và thách thức.
>>PLO 4.1.3 Phân tích được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực biên-phiên dịch; cập nhật thông tin trong lĩnh vực biên-phiên dịch và dự báo xu thế phát triển của biên-phiên dịch.
>>PLO 4.1.4 Sử dụng các thiết bị, phương tiện kĩ thuật phục vụ cho hoạt động biên-phiên dịch một cách hiệu quả, sáng tạo.
>>PLO 4.1.5 Làm việc độc lập trong những điều kiện, môi trường khác nhau ở lĩnh vực biênphiên dịch.
>PLO 4.2 Năng lực phân tích ngôn ngữ nguồn và dịch sang ngôn ngữ đích
>>PLO 4.2.1 Phân tích văn bản nguồn để xác định đúng loại nghĩa của tác giả trước khi dịch.
>>PLO 4.2.2 Chuyển tải đúng ý định ban đầu của tác giả trong ngôn ngữ nguồn dùng các hình thức phù hợp trong ngôn ngữ đích.
>>PLO 4.2.3 Đảm bảo các cấp độ văn bản, quy chiếu, liên kết, hình thức ngôn ngữ tự nhiên trong quá trình dịch thuật.
>>PLO 4.2.4 Sử dụng phù hợp phương pháp và thủ thuật dịch trong quá trình dịch tiếng Anh chuyên ngành (báo chí, thương mại, du lịch, v.v.) liên quan đến thực tế nghề nghiệp.
>PLO 4.3 Năng lực đánh giá bản dịch
>>PLO 4.3.1 Đánh giá nội dung bản dịch.
>>PLO 4.3.2 Đánh giá hình thức bản dịch

 

1.3. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
Làm công tác biên phiên dịch và nhân viên văn phòng cho các công ty có yếu tố nước ngoài, các cơ quan văn hóa, giáo dục và y tế.

 

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn theo các chuyên ngành: Biên phiên dịch, Ngôn ngữ học tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh, Tiếng Anh thương mại, và các chuyên ngành khác liên quan đến ngôn ngữ.

 

1.5. Thời gian đào tạo: 04 năm
 

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học
Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là 135 tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

 

1.7. Đối tượng tuyển sinh
Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

 

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

1.9. Thang điểm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

 

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
1.10.2. Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;
1.10.3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

bottom of page