Chương trình đào tạo

Khoa Tiếng Anh cung cấp 3 chương trình đào tạo đại học chính quy chính thức: 

  1. Sư Phạm Tiếng Anh

  2. Ngôn ngữ Anh: Biên-Phiên Dịch

  3. Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh Thương Mại

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Tên chương trình     :    Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Ngành đào tạo         :    Ngôn ngữ Anh

       English Language

Mã ngành đào tạo    :    7220201

Trình độ đào tạo       :    Đại học

Loại hình đào tạo     :    Chính quy

Tên văn bằng tốt nghiệp:

- Tiếng Việt              : Ngôn ngữ Anh

- Tiếng Anh              : English Language

(Ban hành kèm theo quyết định số 2330/QĐ-ĐHSP, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, sức khỏe để có thể làm việc hiệu quả trong các công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và hội nhập khu vực và quốc tế.

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

1.2.1.1. Phẩm chất

1.2.1.1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

- Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Trách nhiệm đối với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng .

1.2.1.1.2. Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp

-  Hiểu rõ vai trò, giá trị của nghề nghiệp đối với xã hội.

-  Thể hiện thái độ, hành vi tuân thủ chuẩn nghề nghiệp.

- Có lòng yêu nghề và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nghề.

1.2.1.2. Năng lực chung

1.2.1.2.1. Năng lực tự học

- Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân

-  Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học .

1.2.1.2.2. Năng lực giao tiếp

-  Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.

-  Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức .

1.2.1.2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Phân tích, đánh giá được các thông tin và ý tưởng.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo. .

1.2.1.2.4. Năng lực hợp tác

-  Làm việc nhóm, thành lập và quản lí nhóm hiệu quả.

- Tôn trọng sự khác biệt và biết tìm sự thống nhất qua thảo luận, tranh luận .

1.2.1.2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

- Có kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có kiến thức và kĩ năng tin học đạt trình độ Tin học cơ bản .

1.2.1.3. Năng lực chuyên môn

1.2.1.3.1. Năng lực ngôn ngữ, học ngôn ngữ và hiểu nội dung khung chương trình ngôn ngữ

-  Thể hiện năng lực của bản thân khi sử dụng ngôn ngữ mà mình học tập ở mức phù hợp theo Khung trình độ ngôn ngữ châu Âu (CEFR) và cải thiện năng lực ngôn ngữ của mình ở bậc C1.

- Nắm vững về các âm trong tiếng Anh, cách thành phần cấu tạo từ, nghĩa của từ và trật tự từ trong câu.

- Biết và có khả năng áp dụng kiến thức về lý thuyết biên phiên dịch vào công tác biên phiên dịch.

- Có kiến thức về nền văn hóa của các quốc gia sử dụng ngôn ngữ mục tiêu, biết cách vận dụng trong dịch thuật và đối chiếu với văn hóa Việt Nam .

1.2.1.3.2. Năng lực khởi nghiệp và học tập suốt đời

- Có khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết vấn đề. Biết viết đề cương nghiên cứu và tiểu luận khoa học ngôn ngữ.

- Phát triển và thực hiện tính tự chủ, có thể tìm kiếm thông tin cập nhật về công tác giảng dạy và nghiên cứu về ngôn ngữ, phát triển năng lực và kỹ năng mới.

- Có ý thức khởi nghiệp và có khả năng xây dựng các kế hoạch khởi nghiệp

- Có các phẩm chất của một công dân toàn cầu như ý thức tôn trọng các nền văn hóa khác, khả năng làm việc cộng tác, ý thức bảo vệ môi trường.

1.2.1.4. Năng lực nghề nghiệp

1.2.1.4.1. Năng lực hiểu nghề nghiệp

- Hiểu được đặc trưng nghề nghiệp và những tố chất, năng lực cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp.

-  Hiểu được ảnh hưởng của bối cảnh toàn cầu, khu vực, đất nước và địa phương đối với lĩnh vực nghề nghiệp: cơ hội và thách thức.

- Xác định được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực nghề nghiệp; cập nhật thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp và dự báo được xu thế phát triển của nghề nghiệp.

1.2.1.4.2. Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

- Tiếp cận và sử dụng hiệu quả các thiết bị, phương tiện kĩ thuật phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.

- Làm việc độc lập; thích nghi với những điều kiện, môi trường khác nhau và với sự phát triển của lĩnh vực nghề nghiệp.

- Sử dụng thành thạo bốn kĩ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn trong môi trường làm việc.

- Có khả năng biên, phiên dịch và có các kĩ năng xử lí công việc văn phòng tại các cơ sở kinh doanh.

- Có các kĩ năng quan trọng của người lao động thế kỉ 21 như kĩ năng trình bày vấn đề, kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng hợp tác và khả năng tư duy sáng tạo

1.2.2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Làm công tác biên phiên dịch và nhân viên văn phòng cho các công ty có yếu tố nước ngoài, các cơ quan văn hóa, giáo dục và y tế.

1.2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn theo các chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh, Tiếng Anh thương mại, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ học tiếng Anh và các chuyên ngành liên quan.

1.3. Thời gian đào tạo:  4 năm

1.4. Tổng số tín chỉ toàn khóa: Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là 135 tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.5. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tự chủ tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-ĐHSP, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.7. Thang điểm: Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.