Tổ Tiếng Anh Thương Mại

IMG_3821.jpg

TS. NGUYỄN THANH BÌNH

Tổ trưởng

Email: binhnth@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2752.jpg

ThS. ĐÀO XUÂN PHƯƠNG TRANG

Giảng viên

Email: trangdxp@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2798.jpg

ThS. ĐINH TRẦN HẠNH NGUYÊN

Giảng viên

Email: nguyendth@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2762.jpg

ThS. PHAN THANH BÍCH HUYỀN

Giảng viên

Email: huyenptb@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2716.jpg

ThS. ĐOÀN THANH PHƯƠNG

Giảng viên

Email: phuongdt@hcmue.edu.vn

Biodata

Screen Shot 2021-03-26 at 1.12.26 am.png

ThS. NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ

Giảng viên

Email: hantng@hcmue.edu.vn

NCS Tiến sĩ tại Đại học Newcastle, Australia