top of page
Library
Chương trình đào tạo

Khoa Tiếng Anh cung cấp 2 chương trình đào tạo đại học chính quy chính thức: 

  1. Sư Phạm Tiếng Anh

  2. Ngôn ngữ Anh:

    • Biên-Phiên Dịch

    • Tiếng Anh Thương Mại

Sư Phạm Tiếng Anh

Tên chương trình     :    Sư phạm tiếng Anh

Ngành đào tạo         :    Sư phạm Tiếng Anh

     Teaching English as a Foreign Language

Mã ngành đào tạo    :    7140231

Loại hình đào tạo     :    Chính quy

Tên văn bằng tốt nghiệp:

- Tiếng Việt              :    Sư phạm Tiếng Anh

- Tiếng Anh              :    Teaching English as a Foreign Language

(Ban hành kèm theo quyết định số 2747/ĐHSP-ĐT, ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo
1.1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh có phẩm chất chính trị và nghề nghiệp, và năng lực nghề nghiệp để (1) giảng dạy hiệu quả bộ môn tiếng Anh, (2) thực hiện các công tác chuyên môn trong các cơ sở giáo dục, và (3) phát triển nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và hội nhập khu vực và quốc tế.
1.1.2. Mục tiêu cụ thể
Người học tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh có khả năng:
- thể hiện đầy đủ phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp phù hợp;
- tự chủ, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo và giải quyết vấn đề;
- khởi nghiệp, quản lý chuyên môn, tư vấn hỗ trợ người học, xây dựng môi trường giáo dục và thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học;
- vận dụng hiệu quả kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp và thực hiện các hoạt động chuyên môn;
- vận dụng linh hoạt kiến thức về văn hóa và liên văn hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn trong bối cảnh quốc tế.

1.2. Chuẩn đầu ra
Mã CĐR (PLO): Chuẩn đầu ra CTĐT

PHẨM CHẤT
>PLO 1 Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề giáo

>>PI 1.1 Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
>>PI 1.2 Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội
>>PI 1.3 Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
>>PI 1.4 Thể hiện tác phong sư phạm
>PLO 2 Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
>>PI 2.1 Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
>>PI 2.2 Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững

NĂNG LỰC CHUNG
>PLO 3 Giao tiếp và hợp tác hiệu quả

>>PI 3.1 Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp
>>PI 3.2 Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
>>PI 3.3 Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau
>>PI 3.4 Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
>>PI 3.5 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
>PLO 4 Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
>>PI 4.1 Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
>>PI 4.2 Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề
>>PI 4.3 Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
>PLO 5 Vận dụng kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp và thực hiện các hoạt động chuyên môn

>>PI 5.1 Vận dụng kiến thức ngôn ngữ học để phân tích và đánh giá các hiện tượng ngôn ngữ tiếng Anh
>>PI 5.2 Sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để giao tiếp và thực hiện các hoạt động chuyên môn
>PLO 6 Vận dụng kiến thức về văn hóa và liên văn hóa của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia sử dụng tiếng Anh, để thực hiện các hoạt động chuyên môn trong bối cảnh quốc tế
>>PI 6.1 Vận dụng kiến thức văn hóa và liên văn hóa các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia sử dụng tiếng Anh, để giải thích các hiện tượng ngôn ngữ
>>PI 6.2 Vận dụng kiến thức văn hóa và liên văn hóa các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia sử dụng tiếng Anh, để thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn trong môi trường đa văn hóa
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP
>PLO 7 Định hướng khởi nghiệp cho bản thân và cho người học

>>PI 7.1 Định hướng khởi nghiệp cho bản thân
>>PI 7.2 Định hướng khởi nghiệp cho người học
>PLO 8 Tư vấn, hỗ trợ được cho người học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
>>PI 8.1 Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với người học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
>>PI 8.2 Cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu
>PLO 9 Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học
>>PI 9.1 Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan
>>PI 9.2 Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan

>PLO 10 Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và xác định được các yêu cầu về quản lí hoạt động chuyên môn
>>PI 10.1 Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học, giáo dục để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học
>>PI 10.2 Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học
>>PI 10.3 Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học
>>PI 10.4 Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học
>>PI 10.5 Xác định được các yêu cầu về quản lí hoạt động chuyên môn
>PLO 11 Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
>>PI 11.1 Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng
>>PI 11.2 Triển khai được nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Làm công tác giáo dục và giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở các
trường THCS & THPT. Có thể làm việc trong lĩnh vực chuyên môn khác có đòi hỏi về kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
 

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn theo các chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học tiếng Anh và các chuyên ngành liên quan.

 

1.5. Thời gian đào tạo: 04 năm
 

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học
Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là 126 tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

 

1.7. Đối tượng tuyển sinh
Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

 

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 

1.9. Thang điểm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

 

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1 Sư phạm Tiếng Anh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
1.10.2 Sư phạm Tiếng Anh - Trường Đại học Vinh
1.10.3 BA TESOL - Trường Đại học Thongsook (Thái Lan)

bottom of page