Tổ Kỹ Năng - Biên-Phiên Dịch

IMG_2780_edited.jpg

PGS. TS. NGUYỄN THANH TÙNG

Tổ trưởng

Email: tungnth@hcmue.edu.vn

Biodata

LMI PCSL Portrait-17 Jun 16 -64 b.jpg

ThS. BÙI ĐỨC TIẾN

Giảng viên

Email: tienbd@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2971.jpg

ThS. BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Giảng viên

Email: thaobtph@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_3054.JPG

ThS. NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Giảng viên

Email: thaontt@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2710.jpg

ThS. ĐÀO THỊ MINH THƯ

Giảng viên

Email: thudtm@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2789.jpg

ThS. TRẦN NGUYỄN TRÍ DŨNG

Giảng viên

Email: dungtnt@hcmue.edu.vn

Biodata