top of page

Tổ Tiếng Anh Đại Cương

IMG_2692.jpg

ThS. LÝ NHỰT THIỆN

Tổ trưởng

Email: thienln@hcmue.edu.vn

Biodata

PN_edited.jpg

TS. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Giảng viên

Email: phuongntm@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2758.jpg

ThS. TRỊNH MAI PHƯƠNG

Giảng viên

Email: phuongtm@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2702.jpg

ThS. LÊ ĐÌNH TÙNG

Giảng viên

Email: tungld@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2922.jpg

ThS. TRẦN QUANG NAM

Giảng viên

Email: namtq@hcmue.edu.vn

Biodata

Trang5K.jpg

ThS. LÊ THÙY TRANG

Giảng viên

Email: tranglt@hcmue.edu.vn

Nghiên cứu sinh tại Đại học Deakin, Australia

20210119_112055.jpg

ThS. PHẠM NGỌC QUẾ TRÂM

Giảng viên

Email: trampnq@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_9373.JPG

ThS. NGUYỄN TRỌNG HOÀNG

Giảng viên

Email: hoangnt@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2685.jpg

CN. HÀ THANH LIÊM

Giảng viên

Email: liemht@hcmue.edu.vn

Biodata

bottom of page