Tổ Tiếng Anh Đại Cương

IMG_2692.jpg

ThS. LÝ NHỰT THIỆN

Tổ trưởng

Email: thienln@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2758.jpg

ThS. TRỊNH MAI PHƯƠNG

Giảng viên

Email: phuongtm@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2702.jpg

ThS. LÊ ĐÌNH TÙNG

Giảng viên

Email: tungld@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2922.jpg

ThS. TRẦN QUANG NAM

Giảng viên

Email: namtq@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2808.jpg

ThS. LÊ THÙY TRANG

Giảng viên

Email: tranglt@hcmue.edu.vn

NCS Tiến sĩ tại Đại học Deakin, Australia

Que Tram.jpg

ThS. PHẠM NGỌC QUẾ TRÂM

Giảng viên

Email: trampnq@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2685.jpg

CN. HÀ THANH LIÊM

Giảng viên

Email: liemht@hcmue.edu.vn

Biodata