top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Tập huấn Phương pháp giảng dạy SGK tiếng Anh theo chương trình GDPT mới (trực tuyến)

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn thông tin Tập huấn Phương pháp giảng dạy SGK tiếng Anh theo chương trình GDPT mới (trực tuyến) như sau:

Các bạn đăng ký tham dự (miễn phí) tại link:


1. Ngày 29/03/2023 – Chủ đề “Teaching English to Young Learners: Practical Ideas”

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1THaV516ULSBhFinDp7p1th7nOpt5t1NuePQYI5IseKA/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0RV9JXE-YXcNdEjPj-EgpgoGA38T1-zqNBrEGzlyiQwfk8kEfqTYETuvA


2. Ngày 30/03/2023 – Chủ đề “Teaching English to Teenage Learners: Strategies and Practical Ideas”

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1N3R6AJ0WEiDDxSNGUOvbOzxCgHNHEAlpVnExf-fv6t8/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3dE6UBSC2IIQbgECGWvcwZQs2PT8vJtt_7GUCPEkvx8Jg-UtsKm2Pfh7s


3. Ngày 31/03/2023 – Chủ đề “Teaching English to High School Students: Strategies and Practical Ideas”

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1DUhXR9H7XfQL8691DHnnbEbc6xQdrv7lyngbQ2w1MwM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR232C8LbuakUCQJ-Oci4x_ZUlF_I1w6HCVa0v0rIyqj1cb9LuZ6K7U6-7A


• Thông tin về Hội Thảo: https://www.facebook.com/100064662763173/posts/pfbid02dbWbxCSEq2gDXYvq4CkD2AthDVgbGW1UAywPmPjyAcmzbq3Vdqky59Z1iYwvC5H4l/?mibextid=Nif5oz


304 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page