top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo dành cho SV lớp cô Trần Trương Thị Ngọc

Văn phòng khoa Anh thông báo

Sinh viên thuộc các học phần do cô Trần Trương Thị Ngọ c cần tham gia các nhóm sau để nắm thông tin. Địa chỉ lớp học:


1) Lớp Tiếng Anh chuyên ngành Đọc-Viết 2 dành cho sinh viên Quốc Tế Học:

Mã lớp: HIST113204

Link Facebook: https://www.facebook.com/groups/952290221953436/


2) Lớp Tiếng Anh học phần II Mã học phần: 1921ENGL240202 (Chiều thứ 3) Link Google Classroom: https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxNDc4NDY1NDha

(Mã vào lớp: qhyiumd)

 

3) Lớp Tiếng Anh học phần III_1921ENGL240320 (Sáng thứ 4) Link Google Classroom: https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxODY4OTUwNDha (Mã vào lớp: pjvw3q7)


4) Lớp Tiếng Anh học phầnIII_1921ENGL240322 (Chiều thứ 4)

Link Google Classroom: https://classroom.google.com/u/0/c/NTUxODg1MDgyNjVa (Mã vào lớp: sdq6hsb)


------------------------------------------- Khoa đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của khoa để cập nhật thông báo từ lớp của mình: - Web khoa: https://www.khoaanh.hcmue.edu.vn/thongbao - Facebook fanpage ED News: https://www.facebook.com/EnglishDepartment.HCMUE/ - Facebook group "Khoa Anh và sinh viên" (Chỉ dành cho sinh viên khoa Anh, sinh viên khoa khác vui lòng không request vào): https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/ - Và các Facebook group của các học phần riêng biệt (Chỉ có các lớp chuyên ngành của khoa Anh, sinh viên khoa khác không cần vào): https://www.facebook.com/groups/HCMUE.EnglishDepartment/permalink/2405824239518367/


86 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page