top of page
  • Writer's picturehoang268

Thông báo & Hướng dẫn Đánh giá HP Sản phẩm NCKH Khoa Anh (K46)

Updated: Sep 27, 2023

PHẦN 1: VỀ CÁC HP TỐT NGHIỆP (CTĐT 2020 - K46+47)


Sinh viên cần lưu ý sự khác biệt giữa các nhóm HP Tốt nghiệp của 03 chuyên ngành trong CTĐT 2020 dành cho K46 và K47 như sau:

Sư Phạm Tiếng Anh

Tiếng Anh

Biên Phiên Dịch

Tiếng Anh Thương Mại

​Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:


- Hình thức 1: Thực hiện 01 khóa luận (6 tín chỉ)


- Hình thức 2: Học 01 học phần thay thế (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn (xem CTĐT) và thực hiện 01 sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ).

​Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:


- Hình thức 1: Thực hiện 01 khóa luận (6 tín chỉ)


- Hình thức 2: Học 01 học phần thay thế (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn (xem CTĐT) và thực hiện 01 sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ).

​Người học chọn 01 trong 03 hình thức sau:


- Hình thức 1: Thực hiện 01 khóa luận (6 tín chỉ)


- Hình thức 2: Học 01 học phần thay thế (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn (xem CTĐT) và thực hiện 01 sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ).


- Hình thức 3: Tích lũy 02 học phần với tổng thời

lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn (xem CTĐT)

PHẦN 2: VỀ SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (SPNCKH)


Sinh viên xem kĩ file Hướng dẫn TẠI ĐÂY.


PHẦN 3: VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HP SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO K46

  • Sau khi đọc kĩ Hướng dẫn ở Phần 2, sinh viên đăng ký TẠI ĐÂY. Lưu ý form có các mục sau: Hình thức (cá nhân hoặc nhóm), chuyên ngành đào tạo, MSSV và họ tên của cá nhân hoặc các thành viên trong nhóm, loại SPNCKH (giải thưởng/bài báo/tiểu luận) tên đề tài, GVHD (không bắt buộc điền).

  • Sau khi đăng ký, một email bản sao nội dung đã được điền vào form sẽ được tự động gửi đến địa chỉ email được dùng để nộp form (lưu ý kiểm tra tất cả các vị trí trong hộp thư như Primary, Updates, Spam, v.v...).

  • Mỗi cá nhân/ nhóm chỉ đăng ký 1 lần duy nhất.

  • Hạn chót đăng ký: 23:59 05/09/2023

  • Thời gian Khoa dự kiến công bố GVHD (cho những trường hợp SV chưa tìm được GVHD để điền vào form bên trên): 15/09/2023

2,300 views0 comments

Comments


bottom of page