top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo rà soát chuyển lớp đối với sinh viên chậm tiến độ, song ngành

Updated: Aug 24, 2023

Thực hiện Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Trường ban hành kèm theo quyết định số 989/QĐ-ĐHSP ngày 28/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; các bạn sinh viên từ khóa 42 đến 45 và sinh viên song ngành cần thực hiện các nội dung sau:

1. Truy cập đường dẫn sau để xem và tải về danh sách sinh viên chậm tiến độ, song ngành theo từng Khoa: https://bit.ly/DSSV-Chamtiendo-Songnganh-2023.

2. Sinh viên trong tình trạng bảo lưu (theo danh sách), đã tốt nghiệp vào tháng 7/2023 và chỉ còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ 2, không còn môn để đăng ký học (các bạn cần xin bảo lưu), không đăng ký chuyển lớp.

3. Đăng kí chuyển lớp phù hợp với tiến độ học tập của sinh viên tại link (trường hợp sinh viên còn học các môn để hoàn tất chương trình):

Để đảm bảo tiến độ cho năm học mới, sinh viên đăng ký trước 17h00 ngày 27/8/2023

1,527 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page